Posts tagged ‘delegacje’

 

Delegowanie pracowników

Read full article  | No Comments

podroze1Głównym punktem ostatniego posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), która odbyła się w Luksemburgu, był projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Ponieważ ma on na  celu zapewnienie właściwego wdrożenia dyrektywy podstawowej, czyli 96/71/WE, Polska uznała, że nowa dyrektywa może regulować wyłącznie kwestie wykonawcze, nie naruszając przy tym obowiązującej legislacji i orzecznictwa ETS oraz nie powodując wzrostu obciążeń regulacyjnych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z powyższym, w trakcie negocjacji Polska konsekwentnie odrzucała propozycje niezgodne z powyższymi założeniami, prezentując wraz z grupą 10 innych państw członkowskich rozwiązania kompromisowe, korzystne zarówno dla pracowników delegowanych, jak i firm delegujących. Ostatecznie nasi reprezentanci opowiedzieli się przeciwko projektowi dyrektywy. W konsekwencji zaś, z powodu odmiennych stanowisk państw członkowskich, Rada UE nie przyjęła porozumienia ogólnego podczas tego posiedzenia.

Delegowaniem pracowników, ale tym razem poza obszar UE, zajął się również Sąd Najwyższy, który w jednym z ostatnich rozstrzygnięć (II UK 141/13) uznał, że składka zdrowotna takiego delegowanego wynosi 0 zł od zagranicznego dochodu pracownika niebędącego rezydentem podatkowym w Polsce. Dokładnie chodziło o przypadek pracowników wysyłanych na 2-letnie staże do USA, w trakcie których pozostawali oni w stosunku pracy i wypłacano im wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z oddelegowaniem do pracy za granicą. Problem polegał na tym, że przy takim okresie oddelegowania, osoby te po pół roku pracy stają się podatnikami amerykańskimi, ale podlegają nadal ubezpieczeniu w Polsce. SN uznał, że brak dochodu opodatkowanego w Polsce, skutkuje niemożliwością obliczenia i odprowadzenia składki zdrowotnej.

Łukasz Prasołek

Dopłaty do wynagrodzeń sposobem na ochronę miejsc pracy

Read full article  | No Comments

sejmSejm przyjął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego. Ustawa przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców w postaci bezpośredniej pomocy finansowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników.

Przyjęte rozwiązania mają działać w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Będą mogli z nich skorzystać pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych. Chodzi o sprzedaż towarów lub usług z kolejnych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Te obroty muszą być co najmniej o 15 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pieniądze na: częściowe zaspokojenie wynagrodzeń za czas przestoju ekonomicznego, częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Pracodawca będzie mógł również otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów szkoleń dla pracowników. Środki z FGŚP będą przyznawane maksymalnie na 6 miesięcy.

Ustawa ma mieć bezpośrednie zastosowanie do końca czerwca 2014 r. Następnie przewidziany w projekcie mechanizm ochrony miejsc pracy będzie uruchamiany rozporządzeniem rządu, jeśli stopa bezrobocia wyniesie 7 proc. lub więcej.

Łukasz Prasołek

Od 1 marca 2013 r. wreszcie wzrosną diety krajowe do 30 zł

Read full article  | No Comments

Wzrosną diety krajowe do 30 złOd kilku lat trwają prace nad zmianami dotyczącymi podróży służbowych, niestety do tej pory już kilkakrotnie minister finansów nie dopuszczał do ich wprowadzenia ze względu na obciążenie budżetu. 29 stycznia minister pracy podpisał jednak wreszcie tak wyczekiwane rozporządzenie. Zastąpi ono 2 obowiązujące dotychczas rozporządzenia z 2002 r. dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Zmiany w podróżach służbowych to przede wszystkim wzrost kosztów diet z 23 do 30 zł i w związku z powyższym wzrost także innych świadczeń z tytułu podróży służbowej liczonych jako procent od diety, czyli ryczałtu za nocleg z 34,50 zł na 45 zł oraz ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji lokalnej z 4,60 zł do 6 zł. Poza tym dieta krajowa, która dotychczas przysługiwała albo w pełnej wysokości albo w ogóle będzie proporcjonalnie zmniejszana w razie zapewnienia pracownikowi częściowego wyżywienia. Przy czym zagwarantowanie śniadania albo kolacji spowoduje zmniejszenie diety odpowiednio o 25% a przypadku obiadu o 50%. Co ważne będzie to obejmowało także zagwarantowanie pracownikowi usług hotelarskich, w ramach których zagwarantowane jest wyżywienia. W większości hoteli opłata za nocleg obejmuje w standardzie śniadania, a więc wtedy automatycznie pracownikowi będzie przysługiwało tylko 75% diety krajowej. Nie zmieniają się zasady dotyczące czasu podróży i prawa do diety, co oznacza, że uprawnienie to nabędą nadal tylko zatrudnieni podróżujący ponad 8 godzin, przy czym najpierw będzie to ½ diety, a dopiero po przekroczeniu 12 godzin podróży cała dieta.

Ważną nowością w podróżach krajowych będzie ponadto ograniczenie możliwości zwrotu kosztów noclegu na podstawie rachunku do kwoty 20-krotności diety, czyli 600 zł. Zgodnie z nowymi przepisami tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na zwrot tych kosztów w kwocie przekraczającej powyższy limit. Już jednak można stwierdzić, że problematyczne będzie w praktyce określenie co to znaczy „w uzasadnionych przypadkach”.

W przypadku podróży zagranicznych z pewnością należy odnotować zmianę waluty rozliczania diet i innych świadczeń w przypadku wielu krajów z dolara na EURO. Ponadto należy zauważyć rozszerzenie liczby krajów wymienionych w załączniku do rozporządzenia ze 108 na 111 (nowością jest np. Oman) oraz wzrost diet przeciętnie o kilka Euro. Same zasady rozliczania diet i ich zmniejszania ze względu na częściowe zapewnienie wyżywienia pozostają bez zmian. Zlikwidowane jedynie podwyższone diety dla kurierów dyplomatycznych.

Z innych zmian nowością będzie możliwość określania kilku państw docelowych w podróży służbowej, od których będzie zależała wysokość diety, a nie tylko jednego państwa, jak jest dotychczas. Działanie takie wydaje się jednak bardzo niepraktyczne dla firm, gdyż znacznie utrudni rozliczenia kosztów podróży służbowych, co w skrajnych przypadkach mogłoby wiązać się ze dużym obciążeniem dodatkowymi obowiązkami dla osób je rozliczających.

Zmniejszeniu uległ również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca kolejowego, czy portu lotniczego lub morskiego do/z miejscowości docelowej w przypadku, gdy pracownik realnie ponosi taki koszt tylko w 1 stronę, gdyż wtedy wypłacane będzie jedynie 50% ryczałtu (1/2 diety), a nie jego pełna kwota wynosząca 1 dietę.

W przypadku zaliczek w podróżach służbowych określono kurs według którego mają być one przeliczane na złotówki, w przypadku zgody pracownika na otrzymanie zaliczki w polskiej walucie. Będzie to średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony przez NBP z dnia wypłaty zaliczki.

Łukasz Prasołek