Posts tagged ‘niepełnosprawni’

 

Od 10 lipca 2014 r. niepełnosprawni pracują krócej

Read full article  | No Comments

czas pracy niepełnosprawnychI to pomimo tego, że przepisy regulujące tę kwestię zmieniają się dopiero 16 lipca 2014 r. To małe  zamieszanie jest konsekwencją ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego,  który za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie w 2012 r. norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do powszechnie obowiązującego poziomu (tj. 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo).

Wprawdzie przepis jednocześnie przewiduje możliwość wyjątkowego obniżenia norm czasu pracy osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), ale uzależnia ją od decyzji lekarza profilaktyka o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy. W odniesieniu do tej kwestii za niezgodne z Konstytucją Trybunał uznał pozostawienie jej uznaniowej decyzji lekarza zwłaszcza, że nie przewidziano od niej żadnej drogi odwoławczej. W konsekwencji powyższy przepis traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia wydania omawianego wyroku, tj. z dniem 10 lipca 2014 r., ale tylko w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy od uzyskania przez niepełnosprawnego stosownego zaświadczenia lekarskiego. W praktyce więc oznacza to, że już od 10 lipca czas pracy wszystkich niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi jedynie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo i to niezależnie od tego, czy dotychczas lekarz dopuścił możliwość wydłużenia im czasu pracy, czy też nie. Dokładnie te same zasady wynikają z przepisów, które zaczną obowiązywać 16 lipca br.

Należy jednak pamiętać, że skrócone normy nie mają zastosowania do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz tych, którym pozwoli na to lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub – w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą i wyda dla pracodawcy stosowne zaświadczenie. W takim wypadku nie obowiązuje również zakaz pracy w nocy i w godzinach nadliczbowych.

Agata Lankamer-Prasołek

Do końca roku przedłużono pomoc dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych

Read full article  | No Comments

pomoc dla pracodawców za zatrudnianie niepełnosprawnych

Chodzi przede wszystkim o pomoc publiczną dla pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która miała obowiązywać jedynie do 30 czerwca 2014 r., ale została przedłużona o pół roku, tj. do 31 grudnia br.

W celu jej otrzymania pracodawca powinien złożyć wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Wniosek ten wraz z informacją należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą ww. dokumenty. To o 5 dni dłużej niż kiedyś, gdyż wcześniej termin ten upływał 20 dnia miesiąca.

Analogicznie o pół roku przedłużono możliwość ubiegania się o zwrot ze środków PFRON dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych (takich jak: na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych, adaptację i nabycie urządzeń ułatwiających niepełnoprawnym pracę lub funkcjonowanie)
oraz refundacji szkoleń takich pracowników (obejmujących zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych).

Półroczną prolongatę obowiązywania wszystkich ww. przepisów zawdzięczamy zmianie przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej dla pracodawców, które jako pierwsze wydłużyły okres, w którym państwa mogą udzielać pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. To zaś w konsekwencji umożliwiło wydłużenie o 6 miesięcy stosowanie pomocy publicznej także w odniesieniu do polskich przedsiębiorców, z której to możliwości skorzystał rodzimy resort pracy.

Agata Lankamer-Prasołek