Zmiany obowiązków pracodawcy wobec PIP

Od 17 stycznia pracodawcy rozpoczynający działalność nie muszą już zgłaszać faktu zatrudniania pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 2). Ustawa ta wykreśla bowiem z Kodeksu pracy art. 209, który zobowiązywał pracodawcę do złożenia odpowiednich zgłoszeń do PIP i PIS w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności, a niezgłoszenie było wykroczeniem, za które groziła kara grzywny. Zmiana ta jest jedną z kolejnych zmian w ostatnim okresie, które mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla pracodawców.

Zmiana obejmie jednak nie tylko nowe podmioty, ale również działające od dawna, gdyż art. 209 § 2 k.p. nakładał obowiązek zgłoszeń aktualizacyjnych w przypadku, gdy pracodawca zmienił miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a przede wszystkim technologię lub profil produkcji, jeśli zmiany technologii mogły powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. PIP i PIS utraciły również uprawnienie do zobowiązywania pracodawców prowadzących działalność powodującą w ich ocenie szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji pierwotnej informacji.

W zamian PIP i PIS mają otrzymywać od urzędów statystycznych kwartalnie zgromadzone w rejestrze REGON informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem. Dostęp do tych danych przekazywanych między urzędami ma zapewnić PIP i PIS wiedzę o nowo powstających firmach, zatrudniających pracowników, które potencjalnie mogą być podmiotami kontroli tychże urzędów. W wyniku wprowadzanych zmian szersze uprawnienia otrzymał Sanepid, który otrzymał możliwość nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze REGON prowadzonym przez Prezesa GUS oraz do danych gromadzonych przez ZUS na kontach płatników składek.

Ponadto w 2013 r. grożą pracodawcom połączone kontrole przeprowadzane przez PIP i GIODO, co będzie pokłosiem porozumienia zawartego przez te 2 instytucje kontrolne. 14 grudnia 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarły bowiem porozumienie w sprawie zasad współdziałania PIP i GIODO, którego celem jest podniesienie skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy.

Z zawartego porozumienia wynika kilka ważnych dla pracodawców informacji:

  1. wzajemne informowanie się przez PIP i GIODO o naruszeniach interesujących drugi urząd stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych,
  2. wymiana doświadczeń z kontroli pomiędzy urzędami i współpraca szkoleniowa pomiędzy dwoma instytucjami kontrolnymi, co ma spowodować podniesienie kwalifikacji inspektorów obu urzędów,
  3. wspólne kontrole PIP i GIODO w uzgodnionym wcześniej zakresie tematycznym,
  4. udzielanie przez GIODO opinii z zakresu ochrony danych osobowych, które będą niezbędne od przeprowadzenie przez PIP kontroli.

GIODO podkreśla, że praktycznym wymiarem zawartego porozumienia ma być zmniejszenie liczby kontroli u przedsiębiorców i ich usprawnienie dzięki podniesieniu kwalifikacji przez inspektorów obu urzędów.

GIODO i PIP raz do roku mają podsumowywać wyniki współpracy, a więc wydaje się, że pierwszy rok wspólnych działań będzie służył wypracowaniu wspólnej praktyki kontrolnej i zasad wymiany informacji., , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This entry was posted on 17 stycznia 2013 and is filed under Prawo. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.